Redakcja WCAG

utworzone przez | sie 15, 2016 |

OPIS USŁUGI

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to standard zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Obecny obowiązujący standard to WCAG 2.0. Redakcja WCAG dotyczy weryfikacji, czy strony internetowe oraz materiały zamieszczone na tych stronach spełniają zalecenia standardu WCAG 2.0 w zakresie dostępności.

Od 2012 roku w Polsce obowiązuje rozporządzenie, które zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale, szkoły itp.) do dostosowania serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – Dz.U. 2012 poz. 526).

ZAKRES USŁUGI

Podczas redakcji dostarczonego materiału zgodnie ze standardami WCAG wykonujemy następujące zadania:

  • Audyt stron internetowych oraz materiałów umieszczanych na tych stronach pod względem ich dostępności i użyteczności.
  • Opracowanie koncepcji w zakresie redagowania WCAG, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem: użytkowników niedosłyszących i głuchych, niedowidzących i niewidomych, osoby starsze, obcokrajowców słabo znających język polski, a także użytkowników urządzeń mobilnych.
  • Przygotowywanie oraz redagowanie kontentu stron internetowych z uwzględnieniem standardu WCAG, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem: użytkowników niedosłyszących i głuchych, niedowidzących i niewidomych, osoby starsze, obcokrajowców słabo znających język polski, a także użytkowników urządzeń mobilnych.

KLIENT ZAPEWNIA

  • Dostęp on-line do redagowanego serwisu.
  • Materiały wymagające przygotowania i obróbki zgodnie ze standardem WCAG.
  • Osobę upoważnioną merytorycznie do kontaktu w trakcie trwania usługi

(osoba ta na etapie wykonywania usługi będzie akceptowała lub odrzucała propozycje proponowane przez wykonawcę w celu jak najlepszego wykonania usługi).

MY ZAPEWNIAMY

  • Redaktora standardu WCAG, specjalistę z dużym doświadczeniem w zakresie redakcji WCAG.
  • Webmastera, specjalistę z doświadczeniem w zakresie budowy serwisów internetowych.
  • Wykonanie usługi w uzgodnionej formie w wersji elektronicznej.