Redaktor Kontentu – Słownik

Dla Państwa komfortu pracy przygotowaliśmy Słownik terminów: content marketing, copywriting, formatowanie tekstu, korekta, makieta, normy wydawnicze, opracowanie graficzne, opracowanie redakcyjne, prawa autorskie, przygotowanie do publikacji, redakcja językowa, redakcja merytoryczna, redakcja SEO, skład DTP, redakcja WCAG. Zobacz!

Content marketing polega na publikowaniu atrakcyjnego i przydatnego kontentu, który zainteresuje ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców. Dzięki temu można pozyskać potencjalnych klientów.
Zobacz więcej

Copywriting to pisanie tekstów do materiałów reklamowych lub promocyjnych zgodnie z wytycznymi klienta.
Zobacz więcej

Formatowanie tekstu to opracowanie materiału tekstowego i ilustracyjnego w obrębie zamkniętej publikacji. Dotyczy to publikacji takich jak: oferta, broszura, katalog produktów, dokumentacja techniczna, praca zaliczeniowa, praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska, doktorska).
Formatowanie tekstu wykonuje się na dokumentach sporządzonych w popularnych edytorach tekstowych, takich jak Microsoft Word czy OpenOffice.
Zobacz więcej

Kontent to profesjonalne treści w postaci materiału tekstowego, ilustracyjnego czy multimediów. Kontent jest zależny od odbiorcy, do którego jest kierowany oraz od kanału, w którym chcemy publikować kontent.
Zobacz więcej

Korekta to prace polegające na sprawdzeniu poprawności wprowadzenia redakcji merytorycznej, redakcji językowej oraz redakcji technicznej materiału tekstowego i ilustracyjnego. Korekty są wykonywane na materiale poddanym obróbce komputerowej (materiał po składzie – w przypadku publikacji tradycyjnych i e-booków, strona Web – w przypadku publikacji WWW). Korekta może być nanoszona za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich. Liczba potrzebnych korekt jest zależna od złożoności publikacji.
Zobacz więcej

Makieta (layout) to stały układ kompozycyjny publikacji. Makieta umożliwia odbiorcy łatwe przeglądanie publikacji dzięki stałym elementom. W zakresie makiety ustala się jednolicie: marginesy, krój pisma (czcionka) i jego stopień, interlinia, podział na akapity, wyróżnianie tekstu lub grafiki, wielkość wcięć akapitowych, kolorystyka całości, tła, powtarzające się elementy graficzne, elementy nawigacyjne (spisu treści lub menu, paginy lub ścieżka nawigacyjna),
Zobacz więcej

Normy wydawnicze to zbiór zaleceń spisanych w Polskiej Normie w zakresie przygotowywania publikacji. Stosowanie norm w Polsce nie jest obligatoryjne. Jednak dzięki stosowaniu tych norm publikacje są bardziej czytelne dla odbiorcy.
Zobacz więcej

Opracowanie graficzne to prace polegające na przygotowaniu koncepcji elementów graficznych dostarczonych materiałów na podstawie wskazań autora lub redaktora, a następnie dobieranie, obróbka materiału ilustracyjnego czy też wykonanie elementów graficznych zgodnych z przyjętą koncepcją. Opracowanie graficzne dotyczy zarówno makiety (layoutu) przygotowywanych materiałów, jak i materiału ilustracyjnego w postaci zdjęć, rysunków, infografik, schematów, wykresów, tabel czy też zrzutów ekranowych.
Zobacz więcej

Opracowanie redakcyjne materiału tekstowego i ilustracyjnego to prace polegające na eliminacji usterek merytorycznych, językowych i technicznych oraz na dostosowaniu materiału do odbiorcy, kanału publikacji oraz przyjętych norm wydawniczych.
Zobacz więcej

Prawo autorskie (ang. copyright) to zespół norm prawnych prawa cywilnego wchodzących w skład prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie daje autorowi utworu jak i innym osobom uprawnionym możliwość decydowania o eksploatacji utworu i czerpaniu z niego korzyści finansowych.
Zobacz więcej

Przygotowanie do publikacji to prace polegające na odpowiednim przygotowaniu materiału tekstowego, ilustracyjnego czy multimedialnego oraz docelowym zapisaniu plików we właściwych formatach.
Zobacz więcej

Redakcja językowa to opracowanie materiału tekstowego w zakresie językowym.
Redakcję językową wykonuje się we współpracy z redaktorem merytorycznym lub autorem materiału.
Zobacz więcej

Redakcja merytoryczna to opracowanie materiału tekstowego i ilustracyjnego w zakresie merytorycznym (przedmiotowym), strukturalno-kompozycyjnym oraz językowym.
Redakcję merytoryczną wykonuje się we współpracy w autorem materiału.
Zobacz więcej

Redakcja SEO (ang. Search Engine Optimization) to technika pisania tekstów na strony internetowe z uwzględnieniem wybranych słów kluczowych. Użycie wybranych słów kluczowych na stronie przyczynia się do zwiększenia ruchu generowanego z wyszukiwarek internetowych. Redakcja SEO może dotyczyć każdego typu stron internetowych, np. serwisu informacyjnego, strony firmowej czy bazy artykułów.
Zobacz więcej

Redakcja techniczna to opracowanie materiału tekstowego i ilustracyjnego dostosowanego do przyjętej makiety (layoutu).
Redakcję techniczną wykonuje się we współpracy z redaktorem merytorycznym, projektantem makiety (layoutu) oraz osobą implementującą makietę w danym programie komputerowym (osoba od składu publikacji – w przypadku publikacji tradycyjnych i e-booków, webmaster – w przypadku publikacji WWW).
Zobacz więcej

Skład DTP (ang. Desktop Publishing) to komputerowe przygotowanie publikacji do druku, które w późniejszym etapie mogą być powielone metodami poligraficznymi. Obecnie najpopularniejszym programem służącym do składu DTP jest Adobe InDesign.
Zobacz więcej

Redakcja WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to redagowanie zgodnie ze standardem WCAG. WCAG to standard zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Obecny obowiązujący standard to WCAG 2.0.
Redakcja WCAG dotyczy weryfikacji, czy strony internetowe oraz materiały zamieszczone na tych stronach spełniają zalecenia standardu WCAG 2.0 w zakresie dostępności.
Od 2012 roku w Polsce obowiązuje rozporządzenie, które zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale, szkoły itp.) do dostosowania serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – Dz.U. 2012 poz. 526).
Zobacz więcej